Skawdyk bestyrelsesmøde den 14. juni 2004.

 

Fremmødt:                                    Afbud:                                       Udeblevet:

John Andersen (JA)                       Kirsten Jepsen (KJ)                  Ingen

Steffen V. Jensen (SVJ)

Stig D. Nielsen (SDN)

Jannik Hansen (JH)

Thomas Uldahl Nielsen(TUN)

Finn Frandsen (FF)

 

Sendes til orientering fror Jørgen O. Petersen og bestyrelsens suppleanter.

 

 

Referat og huskeliste fra sidste møde:

Listen blev gennemgået, mange punkter står uløste tilbage.

Referatet blev godkendt.

 

Oberon:

Vi har modtaget 5.000 kr. i sponsorstøtte fra Spar Nord Fonden til køb af nyt plotter program.

Computer og skærm er sponseret af Vendsyssel Data.

Jørgen Ole Petersen opfordres til at hjemtage præcis pris på opdatering af søkort samt til at undersøge muligheder for sponsorstøtte til dette. JA meddeler Jørgen dette.

 

Medlemssituationen:

Der er 8 restanter der behandles efter klubbens regler om manglende betaling af kontingent.

 

RIB-båd:

SVJ har hjemtaget brugt RIB-båd i udlån fra SAS-dykkerklub. Udgangsprisen angives til 80.000 kr. med mulighed for forhandling. Skroget er fra 1980-erne og motoren fra 1998.

RIB-gruppen vil komme med en indstilling til bestyrelsen om køb af båden.

Bestyrelsens opfordrede til at der laves en konkret beregning af omkostningerne ved anskaffelse af RIB-båden, herunder følgevirkninger på klubbens økonomi som helhed i en tid hvor vore indtægter er vigende.

Købet skal efter klubbens vedtægt behandles på en ekstraordinær generalforsamling.

Citat: ”I sager der angår køb, salg eller pantsætning af fast ejendom eller løsøre for mere end kr. 50.000,- skal godkendelse foreligge fra generalforsamlingen med mindst 2/3 flertal”.

 

Forsikring af skawdyk-hjælpere der ikke er instruktører.

Menige medlemmer af skawdyk hjælper ofte med arrangementer både betalte og ikke betalte. TUN undersøger ved DSF om disse er dækket af vores ansvarsforsikring mv. og hvilke muligheder vi har i den sammenhæng.

 

Juniorer:

Efter sommerferien mødes SVJ, JH, Jytte og Hanne for at tilrettelægge aktiviteter for juniorerne.

 

Sct. Hans:

Hanne Østergaard (juniorforældre) søger at samle en flok skawdykkere der vil hjælpe med at sælge øl, vand og lign. ved Sct. Hans ved Vippefyret. 50% af overskuddet går til juniorerne, evt. til indkøb af brugte våddragter eller andet udstyr som de kan bruge.

 

Eccolod til gummibåd:

Under dykkertræffet blev det skadet af vand og virker ikke længere. FF undersøger om det er muligt at genoplive det.

 

Finn Frandsen ønsker at udtræde af bestyrelsen:

FF gav udtryk for at det var utilfredsstillende at så få af de planlagte og debatterede opgaver som er på vores huskeliste bliver udført. Han opfattede en stor del af den tid han tilbringer med bestyrelsesarbejdet som spildt, og ønsker ikke længere at deltage.

Bestyrelsen bad FF betænke sig til næste bestyrelsesmøde før endelig beslutning.

 

Oplæring af flere skippere til Oberon:

SVJ har fået flere henvendelser fra skippere der føler sig overbelastede af f.eks. fisketure.

Bestyrelsen indstiller til Jørgen Ole Petersen at dem der har henvendt sig som villige til skippertjansen får mulighed for at blive oplært i sejlads med skibet (JA).

SVJ skaffer adresse på en evt. skipper ved navn Trygved.

 

Aktivitetsmesse den 4. september:

Tilmeldingsfrist 23. august. JH er koordinator på Skawdyks deltagelse i messen.

 

Eventuelt

Intet.

 

Næste møde

Jørgen O. Petersen inviteres med til næste møde for overdragelse af opgaver han ikke længe ønsker at varetage. Bestyrelsen opfordrer Jørgen til at lave en liste. SVJ kontakter Jørgen.

 

 

Referent

John Andersen

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Huskelisten

Revideret dato: 17-06-2004

 

Thomas U. Nielsen (TUN)               Steffen Vagn Jensen (SVJ)        John Andersen (JA)

Finn Frandsen (FF)                          Kirsten Jepsen (KJ)                    Stig D. Nielsen (SDN)

Jannik Hansen (JH)                        

 

Faste Opgaver:

Emne:

Hvem:

Bem.:

Sagsakter til behandling i bestyrelsen udsendes før

Bestyrelsesmøde.

SVC

 

Udsendelse af kvartalsregnskaber inden best. Møder

KJ

 

Personale til servering i Skagen Hallen

KJ

 

Regnskab med hovedtal 4 gange årligt

KJ

 

Vedligeholdelse af hjemmeside

JA

 

Referat fra bestyrelsesmøde og huskeliste

JA

 

Lede arbejdet for klubmedarbejder Preben Poulsen

SDN/JOP

 

 

Øvrige opgaver:

Emne:

Hvem:

Bem.:

Rep. af eccolod.

FF

 

1. juli fjerne flasker der ikke er klubmærket

FF

 

Undersøger muligheder for at lave en rullemaskine til trykflasker

FF/JOP

 

Kontakt til Jørgen O. Petersen om nye skippere til fisketure

JA

 

JOP forhøres om præcis pris og muligheder for sponsorstøtte til søkort.

JA

 

Skawdyk folder der kan uddeles ved udstillinger

JA/JOP

 

Koordinering af aktivitetsmesse den 4. september

JH

 

Søge Tuborg-fonden om penge til 12 juniorveste

JH

Udsat

Planlægning af aktiviteter for juniorer

JH/SVJ

 

VHF kursus til skippere

JOP

 

Beskrivelse af træfudvalg

JOP

 

Kontakt til ”Murer IB” ang. Danelunds hus

JOP/SDN

 

Tjekke at Kim ikke har betalt annonce i klubblad sidste års tid

KJ

 

14. juni kl. 18.30. bestiller lidt mad til dette tidlige møde

KJ

 

Ombygning af Danelunds atelier

SDN

 

Beskrivelse af opgaver for klubhusudvalget.

SDN

 

Opbevaring af ikke godkendt udstyr/indkalde sikkerhedsudvalg

SVJ

 

Spørgeskema fra Socialforskningsinstituttet senest 24. maj

SVJ

 

Sammenskrivning af spørgsmål vedr. RIB

SVJ

 

Beskrivelse af opgaver for RIB, sikkerhedsudvalg og dybvandsgruppen.

SVJ

 

Skilte ved skraldespand

SVJ

 

Invitere Jørgen Ole Petersen til næste bestyrelsesmøde for overdragelse af opgaver han ikke længere ønsker (anmode om liste)

SVJ

 

Navn og adresse på Trygved til JA

SVJ

 

Omlægges låsen i juniorbaren til almindelig klubnøgle

TUN

 

Gennemgang af Skawdyks forsikringer

TUN

 

Beskrivelse af opgaver for UV-rugby og ungdomsudvalg

TUN

 

Undersøge ved DSF om forsikring dækker menige medlemmers hjælp ved betalte/ikke betalte arbejdsopgaver.

TUN

 

Forslag der skal prioriteres og måske iværksættes:

  • Årsplan for Skawdyk.

 

·        Aktivitetsforslag til vinteren

·        Trykkammerbesøg og besøg på ubåd

·        Kanonmuseet i Frederikshavn

·        Fregatten Jylland og Kattegatscenteret

·        Vasa og Poseidon eller Viking i Sverige.

·        Arrangere besøg på Radarstation

Alle