Bestyrelsesmøde den 1. november  07, kl. 19.30

 

Tilstede: Thomas G. Nielsen (TGN)           Fraværende:   Thomas U.Nielsen (TUN)

               Finn Frandsen (FF)                                           Dan Fribert (DF)

               Jørgen O. Petersen (JO)                                   Kim L. Christensen (KLC)

               John Skånberg (JS)

 

 

1.      Godkendelse af ref. fra sidst.

Referatet godkendt. Udestående: JO køb af bog om Havets dyr og planter. FF om brug af kreditkort ved Q8.

 

1.      Rapport fra formanden:

a.       Møde med kommunen d. 09.11 07 kl. 10.00, ang. klubhus. Arkitekt vil deltage.

TGN orienterede om kommende møde med kommunen om renovering af klubhus og udenomsarealer.

 

2.      Postliste:

a.       Post ind:

                                                                 i.      Frederikshavn kommune, sløjfning af septiktank

1.      Modtaget brev fra Frederikshavn kommune om sløjfning af septiktank. De mener vi skal betale – det er ikke vores hensigt – vi tager det med på mødet den 9. november.

                                                                ii.      DK Hostmaster, flytning af domæne (E-mail)

1.      Vi har fået nyt web hotel. John A. er underrettet og tager sig af det videre forløb.

                                                              iii.      DIF, skema til medlemsregistrering. 

                                                              iv.      Idrætssamvirke, div. Info

1.      TGN overdraget skrivelsen fra Idrætssamvirket.

                                                               v.      Frederikshavn kommune, dialogmøde - reviderede Frederikshavner ordning

1.      TGN og JO deltager i mødet den 5. november kl. 2000 i Frederikshavn.

                                                              vi.      PBS, chipterminal

1.      ”Fluesmækkeren” udgår pr. 31. dec. 2007. JO undersøger muligheder med en chipterminal, priser m.v. Der er positiv stemning for at anskaffe. Afgøres på næste møde.

                                                            vii.      Yara, regning på ilt, (tæt på inkassosag)

1.      JO’s opfølgning på en følgeseddel fra YARA mundede ud i en kedelig overraskelse idet YARA overvejede at sende Skawdyk til inkasso på grund af manglende betalinger. Regningerne var sendt til Steffen Jensen, men ingen reaktion. Regningerne er nu betalt.

2.      Det blev besluttet at vi fremover køber ilt hos Larsen & Rathje. JO informerer de implicerede.  

                                                           viii.      Forsikring, Tryk – gummibåd.

1.      Forsikringspapirerne overdrages til TUN

                                                              ix.      Forsikring, Codan – klubhus

1.      Forsikringspapirerne overdrages til TUN

b.      Post ud:

                                                                 i.      Besvarelse af DIF skema

1.      JO har besvaret skemaet via DIF sportsportal.

                                                                ii.       Regning til Frederikshavn kommune via Data Scanning.

1.      Regningen til Frederikshavn kommune for sejlads med Oberon retur, den skal fremsendes elektronisk. Regningen er nu blevet fremsendt via Data Scanning.

 

3.      Rapport fra kasserer:

a.       Fremlæggelse af regnskab

                                                                 i.      Revideret regnskab for årets 3. første kvartaler fremlagt og uddelt til bestyrelsen.

b.      Aktuel status.

                                                                 i.      Indestående pr. dags dato 306.188,12

c.       Medlemslisten, aktuel + ind- og udmeldte

                                                                 i.      Total 117, der er 8 indmeldte og 4 udmeldte.

 

4.      Sager til behandling og opfølgning:

a.       FF byder 1.200,- kr. for den gamle røde gummibåd, vil vi sælge ?

                                                                 i.      Besluttes på næste møde og i givet fald skal alle medlemmer have mulighed for at byde.

b.      Hvad skal kasseret gammelt udstyr, grå gummibåd, gamle flasker mm.

                                                                 i.      JS skriver indlæg til bladet om at fjerne personlige effekter fra udhuset..

                                                                ii.      Det besluttes på næste møde hvad vi skal med gamle gummibåde m.v.

c.       Er der lavet luftanalyse på kompressor.

                                                                 i.      Der er lavet i foråret. FF ønsker ny analyse i sommerperioden.

d.      Opsætning af vandkar ved fyldning af flasker.

                                                                 i.      Afventer beslutning om tilbygning / ændring af kompressorrum

 

5.      Rapport fra udvalgene:

a.       Teknisk udvalg, FF

b.      Skibsudvalg, DF. DF ikke tilstede

c.       Turudvalg, JO.

d.      Informationsudvalget, TN. TN ikke tilstede

e.       Ungdoms- og uv-rugby udvalg, JS

                                                                 i.      JS laver udkast til folder til uddeling på skolerne kontakter DSF for materialer

f.        Klubhus, TG.

                                                                 i.      TG  orienterede om status for renoveringen af udhuset og planer for renovering af klubhuset og mødet med kommunen.

g.       Træfudvalg, KC ikke tilstede

 

6.      Kalenderen.

a.       Gennemgang af aktivitetskalender.

7.      Eventuelt herunder næste møde.

a.       Hvad med eftersøgning ?? (FF)

                                                                 i.      FF orienterede om en tur med Løkken hvor der blev brugt sidescansonar. Var ikke særlig imponeret og mener ikke det er sagen.

b.      Gf fastsat til den 25. januar.

c.       Årets dykker og leder besluttes på næste møde

d.      Næste møde 29. november