Skawdyks supplerende sikkerhedsregler

DSF’s sikkerhedsregler og de af bestyrelsen vedtagne regler er gældende ved enhver dykkertur. Jf. § 20 sikkerhedsregler.

1. Mindst en gang årligt, senest 1. januar, skal hændelser evalueres med henblik på eventuel justering af sikkerhedspolitikken / sikkerhedsreglerne.

2. Alle “tæt på” eller ulykker skal evalueres skriftligt, bestyrelsen / formand underrettes hurtigst muligt af de implicerede og dykkerleder. Der skal afgives rapport til DSF’s sikkerhedsudvalg (TU) og evt. involverede myndigheder. (DSF episode-rapport vedlagt)

3. Ved dykning dybere end 9 meter i klubregi skal vinterprøver være aflagt. Vinterprøver kan bestå af: Fire logførte dykninger i perioden fra 1. november til 1. januar, eller 4 af bestyrelsen fastlagte prøver i svømmehallen, eller deltagelse i 4 undervisningslektioner med dykkerelever, eller 4 lægtvandsdykninger eller en kombination af nævnte.

4. Når klubbens bådmateriel og motorer benyttes er det at betragte som en klubtur. Anvendelse af lånt personligt udstyr medfører ikke denne klausul.

5. Kun godkendte flasker må anvendes. Skawdykkeres flasker skal en gang årligt inspiceres indvendigt og klubgodkendes.

6. Udstyr med mangler / defekt må ikke anvendes. Klubudstyr med mangler / defekt placeres i kompressorrummet mærket “defekt” og den udstyrsansvarlige informeres.

7. Eftersyn af materiel: Det anbefales at få efterset lungeautomat hvert år ved autoriseret værksted. Opstigningsveste anbefales efterset hvert år ved autoriseret værksted eller egen foranstaltning.

8. Ved alle dykninger skal der anvendes lungeautomat med octopus eller et pony-system. Trykslanger på octopus skal være mindst 90 cm lange.

9. Ved dykninger hvor der benyttes helmaske, skal dykkeren være i besiddelse af en octopus samt en reservemaske. Ved et omskiftersystem for helmasken til en ponyflaske kan reservemaske undlades.

10. Alle apparater skal være forsynet med for lav luftalarm. Ved for lav luftalarm forstås en anordning der aktivt informerer dykkeren om at der er en given mængde luft tilbage og at denne mængde luft er tilstrækkelig til at bringe dykkeren til overfladen eksempelvis:
· 2 separate flasker med hver sin regulator. 
· Reservetrækstang monteret på flaskeventilen.
· Dykkercomputer eller integreret digitalt manometer med lav for luft alarm. 

11. Der skal anvendes opstigningsveste med selvstændig luftforsyning, minimum 0,4 l /200 bar. Til afbalancering skal apparatet være forsynet med feeder fra flaskesæt. 
Ved anvendelse af pony-system med dobbelt feeder / frontbetjent separationsmanifold kan 0,4 l flaske undlades.

12. Ved dykning skal der altid føres dykkerjournal, uanset at der anvendes computer skal dykketiden / forbelastningen forud beregnes efter dykkertabel ZHL-16 eller nitrox. Dykkerjournal skal foreligge på papir og arkiveres.

13. Alt udstyr og luftmængde kontrolleres umiddelbart før dykning først af dykkeren selv og siden af makkeren og sidst af dykkerlederen.

14. Ved dykninger anvendes makkerprincippet. Dykkerpar skal benyttes bodyline og der skal sammenkobles hurtigst muligt. Sammenkobling kan finde sted et stykke nede af bundtovet, i givet fald skal der udvises ekstra agtpågivenhed. 

15. Ved paravanedykning, hvor livline ikke er gennemførlig, anvendes bøje til overfladen.

16. Der skal altid være en standbydykker i beredskab med anlagt dragt, kniv, finner, maske, snorkel og redningsvest. Flaske med tilstrækkelig luftmængde samt blybælte skal stå klar lige ved hånden.

17. Dykketider: Der dykkes efter tabel ZHL-16 eller nitrox. Undgå dykning der kræver efterfølgende dekompression. Såfremt der dykkes med efterfølgende trindeko bør der ikke planlægges dykning, hvor den samlede dekompressionstid overstiger 10 min.Uanset at der anvendes dykkercomputer skal dykketiden/forbelastningen forudberegnes efter tabel ZHL-16 eller nitrox
For CMAS*** dykkere eller dykkere med tilsvarende uddannelse, kan dekompressionstid op til 20 min. tillades. Endvidere kan CMAS** dykkere eller dykkere med tilsvarende uddannelse og mindst 3 års dykkererfaring og gennemførte dykninger, som kræves til CMAS*** certifikat, tillades dekompressionstid op til 20 minutter.
Nitroxdykkere og andre tekniske dykkere kan gennemføre dykninger efter pågældende uddannelses dekompressionstabeller.

18. Nyuddannede dykkere må ikke foretage dekodykninger før de har gennemført minimum 10 dykninger på 20 meter eller derover, og efter dykkerlederens opfattelse har den fornødne rutine.

19. Dybdegrænser: Dybdegrænsen er generelt max. 40 meter. For rutinerede dykkere kan dykning indenfor ”standardtabellens” afgrænsning tillades ( max. 51 meter ). 
For specielt uddannede dykkere kan dykning tillades til den grænse uddannelsen giver mulighed for. 

20. Minimum deltagere ved dykning fra henholdsvis kutter og gummibåd: 
Kutterdyk minimum 4 dykkere. 
Gummibådsdyk minimum 3 dykkere.
Signalgivning ved dykning ifølge søvejsreglerne, derudover kan dykkerleder og skipper forlange markering af dykkerholdene med dekobøje.

21. Dykkere der ønsker at dykke skal min. hvert 2. år deltage i en 2 timers repetition af dykkerførstehjælp og hjertemassage.
Kommentarer: 
· På grund af øget fare for trykfaldssyge ved anstrengelse - også efter et dyk – anbefales opsamling af båd i stedet for at svømme til dykkerplatform.
· Ved stranddyk anbefales det at medbringe gummibåd. 

Sikkerhed til søs.
1. Ved sejlads med gummibåd skal der bæres redningsvest / svømmevest eller dykkerdragt uden blybælte. Der skal være godkendte (DVA)redningsveste til alle ombordværende. (lov) Veste der benyttes i forbindelse med dykning er godkendt indtil videre.

2. Sejlads med klubbens kutter må kun fortages af medlemmer med duelighedsbevis, opnået rutine med kutteren og godkendelse af klubbens bestyrelse. Medlemmer uden duelighedsbevis kan under overvågning af godkendt skipper sejle Oberon som gast. Bestyrelsen kan i særlige tilfælde, til personer med særlig erfaring, give dispensation for en afmålt periode.

3. Ved sejlads med klubbens kutter skal der til stadighed være redningskapacitet til samtlige ombordværende.

Overtrædelse af sikkerhedsreglerne kan medføre eksklusion.