Jobbeskrivelser i Skawdyk

Formand


Formål:
·         En person der kan stå som samlingspunkt for hele klubben.

Opgaver:
·         Overordnet leder og beslutningstager.
·         Ansvarlig for koordinering af bestyrelsens arbejde.
·         Klubbens ansigt udadtil - officiel repræsentant.
·        
Presseansvarlig.
·         Afklaring af uenighed imellem klubben forskellige interessegrupper.
·         Forhandling med offentlige myndigheder.
·         Ansøgninger til kommune, fonde etc.
·         Overordnede medlemsmøder herunder generalforsamling og repræsentantskabsmøder.
·         Informere medlemmerne om klubbens overordnede forhold igennem klubbens medier.
·         Hverve de til opgaven nødvendige medlemmer og koordinere deres indsats.
 

Næstformand

Formål:

·         En person der når formanden er ikke er til stede kan stå som samlingspunkt for hele klubben.

Opgave:

·        
Bistå formanden i hans opgaver.
·         Sekretær for bestyrelsen.
·         Hverve de til opgaven nødvendige medlemmer og koordinere deres indsats. 
 
Kasserer


Formål:

·        
Styring af den økonomiske del af klubbens arbejde

Opgave:

·        
Daglig regnskabsføring og bilagskontrol.
·         Møder med revisorer.
·         Månedsregnskaber.
·         Kvartalsregnskaber.
·         Regnskab til generalforsamling.
·         Kontakt til pengeinstitut.
·         Betaling af skyldige beløb til leverandører og medlemmer.
·         Informere medlemmerne om klub økonomien igennem klubbens medier.
·         Hverve de til opgaven nødvendige medlemmer og koordinere deres indsats.
·         Udsendelse af kontingentopkrævninger.
·         Kontrol af medlemmernes betalinger herunder rykkerskrivelser.
·         Breve til medlemmer om ophør af medlemskab ved manglende betaling.
·         Koordinere indbetalinger med kasserer.
·         Administrere og opkræve depositum for nøgler til klubhuset, herunder registrere tildelinger i File Maker database.
·         Informere medlemmerne om medlemsforhold igennem klubbens medier.
·         Hverve de til opgaven nødvendige medlemmer og koordinere deres indsats.
 

Bladredaktør


Formål:

·        
Fremstilling af klubblad og træfblad.

Opgave:
·         Annoncetegning og opkrævning af betaling (koordineret med kasserer).
·         Artikler om klubbens dagligdag og specielle hændelser.
·         Annoncering af fremtidige aktiviteter (eks. aktivitetskalender).
·         Opsætning, billeder og korrektur.
·         Trykning, samling og distribution.
·         Informere medlemmerne om bladene igennem klubbens medier.
·         Senest 1. november afleveres budgetforslag til bestyrelsen.
·         Hverve de til opgaven nødvendige medlemmer og koordinere deres indsats.
·         Fremstille årsplaner for gruppens aktiviteter.

Kompetence:
·         Kan træffe beslutninger inden for de opgaver og det budget der er godkendt af bestyrelsen.


 

Webmarster


Formål:

·        
Præsentation af klubben og dens aktiviteter på Internettet.

Opgave:

·        
Sørge for at klubben har et stabilt web-hotel til en acceptabel pris.
·         Opbygning og redigering af hjemmeside så den altid er tidssvarende og præsenterer alle klubbens aktiviteter og tilbud for omverdenen.
·         Informere medlemmerne om hjemmesiden igennem klubbens medier.
·         Senest 1. november afleveres budgetforslag til bestyrelsen.
·         Hverve de til opgaven nødvendige medlemmer og koordinere deres indsats.

Kompetence:

·        
Kan træffe beslutninger inden for de opgaver og det budget der er godkendt af bestyrelsen.
 

Teknisk udvalg


Formål:

·        
Sikre den bedst mulige uddannelse af sportsdykkere, instruktører, trænere, dommere, ledere og bestyrelsesmedlemmer i klubben herunder også ungdomsledere.
·        
Fremme interessen blandt klubbens medlemmer for yderligere uddannelse og vedligeholdelse af opnåede færdigheder.
·         Arbejde for størst mulig sikkerhed under alle former for sportsdykning.
·         At sikre klubbens dykkerudstyr og kompressorer til enhver tid suppleres, vedligeholdes og fornyes således at der altid opnås bedst mulig drift og sikkerhed og at materiel mindst opfylder gældende lov, DSF- og klubbens sikkerhedsregler.
·         At påvirke medlemmerne til optimal vedligeholdelse af eget og klubbens udstyr.
·         At tilegne udvalgsmedlemmerne den nødvendige faglige ekspertise gennem uddannelse / kurser.

Kompetence:
Udvalget har kompetence til at foretage indkøb, vedligehold og afholde kurser indenfor den godkendte aktivitetsplan og budget.
Til uforudsete udgifter og eventuelle udgifter ud over det vedtagne budget skal bestyrelsens / forretningsudvalgets accept foreligge inden eventuelt køb eller reparation sættes i værk.

Opgaver:
·         Udarbejde årsplan for udvalgets aktiviteter.
·         Senest d. 1. juni udarbejdes aktivitets- og uddannelsesplan for det kommende år til bestyrelsen. (på grund af hal timer som aftales primo juni)
·         Senest 1. november afleveres budgetforslag for vedligeholdelse, nyanskaffelse og uddannelse for det kommende år til bestyrelsen. 
·         Være ajour med udviklingen indenfor sportsdykningen.
·         Uddanne sportsdykkere efter DSF / CMAS standard.
·         Holde sig ajour med uddannelsestilbud fra DIF
·         Holde sig ajour med uddannelsestilbud fra DSF
·         Kontakt til dykkerlægen i forbindelse med uddannelser.
·         Motivere, udpege og indstille egnede medlemmer til instruktøruddannelserne til bestyrelsen.
·         Motivere, udpege og indstille egnede medlemmer til dykkerlederkurser til bestyrelsen.
·         Medvirke til at sikre den nødvendige instruktørstab og dens kvalitet gennem relevant efteruddannelse.
·         Udvalget planlægger og gennemfører efter behov og i samråd med bestyrelsen, kurser eller anden eller anden uddannelsesvirksomhed for klubbens medlemmer.
·         Fremskaffe det nødvendige og relevante undervisningsmateriel til aktuelle kurser og uddannelser.
·         Tilstræbe at CMAS ** sportsdykkeruddannelsen er afsluttet senest d. 1. september med overrækkelse af certifikater. 
·         Sammen med skibsudvalget gennemføre relevante uddannelser for skippere og gummibådsførere.
·         Udvalget skal inden d. 1. april forestå afholdelse af kursus i førstehjælp, genoplivning og hjertemassage samt brugen af klubbens genoplivningsudstyr.
·         Udvalget skal senest med udgangen af november indkalde klubbens medlemmer til sikkerhedsmøde med evaluering af sikkerheden det forløbne år og
·         Gennemføre tekniske kurser, herunder kompressorkurser, i nødvendigt omfang. *
·         Informere medlemmerne om alt relevant indenfor udvalgets arbejdsområde igennem klubbens medier.
·         At informere bestyrelsen om status for udvalgets arbejde.
·         At hverve de til opgaven nødvendige medlemmer og koordinere deres indsats.
·         Vedligeholde, supplere og forny klubbens "dykkermateriel" omfattende:

Kompressor- og skyllerum:
·         Forestå indretning, renholdelse og ryddelighed i kompressor- og skyllerum.
·         Føre inventarliste over værktøj, øvrigt udstyr m.v. i kompressor- og skyllerum.
·         Forestå indkøb og vedligehold af nødvendigt værktøj i kompressor- og skyllerum.

Flasker:
·         Føre kartotek over godkendte trykflasker i samarbejde med klubbens kartoteksansvarlige.
·         Kontrollere at kun godkendte og eftersete luftflasker med klubbens årsmærke opbevares og fyldes i klubben.
·         Kontrollere at luftflasker der ikke er godkendt af Dantest eller anden godkendt myndighed, ikke fyldes med klubbens kompressorer.
·         Senest 1. marts skal alle medlemmers og klubbens flasker gennemgå et visuelt eftersyn. Flaskerne på males et nr. og godkendte flasker forsynes med et årligt godkendelsesmærke.
·         Samle og forsende flasker til trykprøvning.
·         Forestå indkøb og vedligehold af klubbens flasker.

Lungeautomater:
·         Føre kartotek over klubbens lungeautomater med tilbehør.
·         Afholde årligt eftersyn af klubbens lungeautomater med tilbehør ved godkendt reparatør.
·         Afholde eftersyn af klubbens lungeautomater med tilbehør i nødvendigt omfang.
·         Forestå indkøb og vedligehold af klubbens lungeautomater med tilbehør.
·         Tilbyde eftersyn af medlemmernes lungeautomater med tilbehør.

Opstigningsveste:
·         Føre kartotek over klubbens opstigningsveste med tilbehør.
·         Afholde eftersyn af klubbens opstigningsveste med tilbehør i nødvendigt omfang.
·         Forestå indkøb og vedligehold af klubbens opstigningsveste med tilbehør.
·         Tilbyde eftersyn af medlemmernes opstigningsveste med tilbehør.

Kompressorer:
·         Føre kartotek over klubbens kompressorer.
·         Afholde nødvendige eftersyn, olieskift og vedligeholdelse på klubbens kompressorer i henhold til fabrikantens anvisninger.
·         Føre logbog for afholdte eftersyn på klubbens kompressorer
·         Forestå indkøb til vedligehold af klubbens kompresorer med tilbehør.
·         Forestå nødvendig service ved autoriseret værksted.
·         Forestå afholdelse af luftanalyser på klubbens kompressorer.
·         Arkivering af luftanalyserapporter.
·         Kontrollere at fyldebogen føres.

Genoplivningsudstyr m. m.:
·         Afholde eftersyn af klubbens genoplivningsudstyr (mindst ½ årligt)
·         Forestå indkøb til vedligehold af klubbens genoplivningsudstyr.
·         Forestå nødvendig service ved autoriseret værksted.
·         Føre logbog over afholdte eftersyn, eventuelle udskiftninger og reparationer.

Udlån af klubbens udstyr:
·         Forestår udlån og kontrol af dykkerudstyret og drager omsorg for at en dertil indrettet liste udfyldes før brug af udstyret.
·         Opkræve medlemmer for udstyrsleje pr 1. november i samarbejde med klubbens kasserer. (se bilag)
·         Opkræve for gæsters leje af udstyr og fyldning med klubbens kompressorer. (se bilag)
 

Kalender for Teknisk udvalg:

Januar

Indput til beretning til generalforsamlingen

Februar

Flaskeeftersyn og trykprøvning

 

Eftersyn af lungeautomater m.v.

Marts

Luftanalyse af kompressorer

 

Førstehjælpskursus og brug af klubbens genoplivningsudstyr.

Maj

Afslutte CMAS* uddannelse

Juni

Aktivitets- og uddannelsesplan for det kommende år

Juli

 

August

 

September

Afslutte CMAS** uddannelse

Oktober

Udarbejde budgetforslag for vedligeholdelse, nyanskaffelse og uddannelse for det kommende år.

November

Udsende opkrævning for leje af udstyr

 

evalueringsmøde med klubbens medlemmer


 

Ungdomsudvalg


Formål:

·        
At koordinere, iværksætte tiltag for juniorer, seniormedlemmer under 25 år (ungdom) og uv-rugby spillere.
·         At fremme interessen blandt klubbens juniorer, ungdom og uv-rugby spillere for yderligere aktivitet, uddannelse og vedligeholdelse af opnåede færdigheder.
·         At arbejde for størst mulig udnyttelse af tildelte svømmehalstimer, benyttelse af klubbens sejlende materiel og klubben lokaler.
·         At tilegne udvalgsmedlemmer, trænere og ledere den nødvendige faglige ekspertise gennem uddannelse / kurser.

Kompetence:
Udvalget / de enkelte grupper (junior, ungdom og uv-rugby) har kompetence til at foretage aktiviteter, indkøb og afholde kurser indenfor den godkendte aktivitetsplan og budget.
Til uforudsete udgifter og eventuelle udgifter ud over det vedtagne budget skal bestyrelsens / forretningsudvalgets accept foreligge inden eventuelt køb, reparation eller aktivitet sættes i værk.

Opgaver:
·         Udarbejde årsplan for udvalgets aktiviteter. (junior, ungdom og uv-rugby)
·         Senest d. 1. juni udarbejdes aktivitets- og uddannelsesplan for det kommende år til bestyrelsen. (på grund af hal timer som aftales primo juni)
·         Senest 1. november afleveres budgetforslag for aktiviteter, vedligeholdelse, nyanskaffelse og uddannelse for det kommende år til bestyrelsen. 
·         Være ajour med udviklingen indenfor snorkeldykning, sportsdykning og uv-rugby.
·        
Holde sig ajour med uddannelsestilbud fra DSF.
·         Holde sig ajour med aktivitetstilbud fra DSF ungdoms – og uv-rugbyudvalg samt samarbejdsklubberne
·         Medvirke til at sikre den nødvendige instruktørstab og dens kvalitet gennem relevant efteruddannelse.
·         Uddanne snorkeldykkere efter DSF / CMAS standard.
·         Tilstræbe at CMAS  snorkeldykkeruddannelsen er afsluttet senest d. 1. september med overrækkelse af certifikater. 
·         Motivere, udpege og indstille egnede medlemmer til snorkeldykkerinstruktøruddannelserne til bestyrelsen
·         Informere medlemmerne om alt relevant indenfor udvalgets arbejdsområde igennem klubbens medier.
·         At informere bestyrelsen om status for udvalgets arbejde.
·         At hverve de til opgaven nødvendige medlemmer og koordinere deres indsats.
·         Vedligeholde, supplere og forny klubbens "dykkermateriel" omfattende: Snorkeldykkerveste, dykkerdragter, masker og snorkler, uv-rugby materiel (Bananbåd m.m.)
·         Føre kartotek over nævnte materiel med tilbehør.
·         Afholde eftersyn af nævnte materiel med tilbehør i nødvendigt omfang.
·         Forestår udlån og kontrol af dykkerudstyret og drager omsorg for at en dertil indrettet liste udfyldes før brug af udstyret.
 

Kalender for Ungdomsudvalget (Junior): 

Januar

Indput til beretning til generalforsamlingen

 

 

Februar

 

 

 

Marts

 

 

 

 

 

April

 

 

 

Maj

Afslutte CMAS* snorkeldykkerdannelse

 

 

Juni

Aktivitets- og uddannelsesplan for det kommende år

 

 

Juli

 

 

 

August

 

 

 

September

Afslutte CMAS** / *** snorkeldykkeruddannelse

 

 

Oktober

Udarbejde budgetforslag for aktiviteter, vedligeholdelse, nyanskaffelse
og uddannelse for det kommende år.

 

 

November

 

 

 

December

 

  

Kalender for Ungdomsudvalget (Ungdom):

Januar

Indput til beretning til generalforsamlingen

 

 

Februar

 

 

 

Marts

 

 

 

 

 

April

 

 

 

Maj

 

 

 

Juni

Aktivitetsplan for det kommende år

 

 

Juli

 

 

 

August

 

 

 

September

 

 

 

Oktober

Udarbejde budgetforslag for aktiviteter, vedligeholdelse,
nyanskaffelse og uddannelse for det kommende år.

 

 

November

 

 

 

December

 

Kalender for Ungdomsudvalget (Uv-rugby):

Januar

Indput til beretning til generalforsamlingen (møde afholdes første tirsdag efter træning)

 

 

Februar

Træningskamp

 

 

Marts

Nordturnering

 

 

 

 

April

 

 

 

Maj

Afslutte sidste tirsdag i maj

 

 

Juni

Aktivitets- og uddannelsesplan for det kommende år

 

 

Juli

 

 

 

August

Opstart sidste tirsdag i august

 

 

September

 

 

 

Oktober

Udarbejde budgetforslag for aktiviteter, vedligeholdelse, nyanskaffelse og uddannelse
for det kommende år. ( Møde afholdes første tirsdag i okt. efter træning)

 

 

November

 

 

 

December

 


 

Skibsudvalget


Formål:

·        
Sikre den bedst mulige drift og vedligeholdelse af Oberon (og klubbens gummibådsmateriel) således at klubben kan tilbyde medlemmerne et godt og sikkert dykkerskib (og gummibåde) med den nødvendige besætning.

Opgaver.
·         Senest d. 1. november afleveres budgetforslag til bestyrelsen.
·         Senest d. 1. november udarbejdes aktivitetsplan for kendte planer for det kommende år til bestyrelsen.
·         Føre Oberons tilsynsbog efter søfartsstyrelsens anvisninger og krav.
·         Tilse korrekt logbogsføring.
·         Sørge for sammentælling af udlejningstimer og klubtimer opdelt i henholdsvis motor- og aktivitetstimer. Opgørelsen afleveres til klubbens kasserer senest d. 20. november. Opgørelse for den resterende tid i kalenderåret afleveres senest d. 31. december.
·         Afholde udvalgsmøder, hvor der tages beslutningsreferat til forelæggelse for bestyrelsen.
·         Udarbejde forslag til regler for benyttelse af Oberon og gummibåde til godkendelse i bestyrelsen.
·         Udarbejde forslag til udlejningspriser til godkendelse i bestyrelsen.
·         Sørge for at der opkræves betaling ved udlejning, dels ved kontant betaling dels ved indbetalingskort. Der afregnes med klubbens kasserer.
·         Udarbejde regler for skippere, besætning og almindeligt ordensreglement.
·         Forelæggelse af forslag til forbedringer og større nyindkøb til bestyrelsen.
·         Være ajour med lovgivningen indenfor området.
·         Motivere, udpege og indstille egnede medlemmer til uddannelse til skipper på Oberon til bestyrelsen til godkendelse.
·         Gennem bestyrelsen informeres skibsforsikringen om skippere på Oberon. Skibsforsikringen skal godkende.
·         Motivere, udpege og indstille egnede medlemmer til VHF kurser til bestyrelsen.
·         Forestå praktisk uddannelse af skippere på Oberon.
·         Medvirke til at sikre skippernes kvalitet gennem relevant efteruddannelse.
·         Lave turnus for skipperne.
·         Informere skipperne om alt relevant.
·         Lave turnus for fornødent tilsyn.
·         Indkøbe dieselolie, smøremidler m.m.
·         Indkøbe nødvendigt tovværk og bøjer.
·         Løbende supplere materiellet således det er effektivt og tidssvarende.
·         Planlægge og forestå årlig kølhaling og vedligeholdelse af Oberon og tilbehør.
·         Planlægge og forestå årlig vedligeholdelse af gummibåde, motorer og tilbehør.
·         Forestå øvrig vedligeholdelse af Oberon og gummibådsmateriel.
·         Sikre at Oberon til hver en tid er sødygtigt og opfylder søfartsstyrelsens krav.
·         Kontakt til søfartsstyrelsen ved syn.
·         Gennem bestyrelsen kontakt til Skibsbevaringsfonden.
·         Gennem bestyrelsen søge og indsamle midler til skibets vedligeholdelse og nyanskaffelser.
·         Indtjene midler til Oberons drift og vedligehold ved udlejning.
·         Koordinere modtagne bestillinger og klubbens aktivitetskalender således at dykningen tilgodeses i størst muligt omfang.
·         Informere klubbens medlemmer om alt relevant indenfor udvalgets arbejdsområde.
·         Hverve de til opgaven nødvendige medlemmer og koordinere deres indsats.

Kompetence:

·         Udvalget har kompetence til at foretage indkøb af olie, smøremidler, materiel, gennemføre kølhaling og vedligeholdelse indenfor godkendte aktivitetsplan og budget.
·         Forestå udlejning med hensyntagen til klubbens aktiviteter.
·         Til uforudsete udgifter og eventuelle udgifter ud over det i budgettet godkendte skal bestyrelsens / forretningsudvalgets accept foreligge inden eventuelt iværksættelse.